1. U kunt gebruik maken van deze site voor het zoeken van data. U mag de data slechts gebruiken voor persoonlijk gebruik c.q. voor strikt intern gebruik binnen uw onderneming.

2. Gebruiker Pakketten of de partij waarvan gebruiker Pakketten de data betrekt, is rechthebbende op de auteursrechten, andere intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten op de data, zoals databankrechten. Het ter beschikking stellen voor het onder punt 1 geformuleerde doel strekt niet tot overdracht van één of meer van deze rechten.

3. Het is niet toegestaan de data te verhandelen, te reproduceren of anderszins ter beschikking te stellen aan derden.

4. U bent niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker Pakketten, anders dan door middel van een hyperlink, om een directe koppeling of gateway aan te brengen tussen de data op deze site en andere websites, (meta-) zoekmachines of welk ander computernetwerk dan ook.

5. Bij misbruik van het bovenstaande behoudt gebruiker Pakketten zich het recht voor om met onmiddellijke ingang het recht om gebruik te maken van de data in te trekken, dan wel de toegang tot het zoeken van data te verbieden en daartoe technische voorzieningen te treffen. Gebruiker Pakketten en/of haar groepsmaatschappijen en/of toeleveranciers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door gebruik van data.

6. Gebruiker Pakketten behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

7. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Alle geschillen zullen verder worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch.